Integritets Policy Kameraövervakning

Ändamål:
CAS2 Sweden AB använder övervakningskameror med ändamålet att förebygga och försvåra brottsliga gärningar inom och utanför platser där CAS2 Sweden AB har i uppdrag att sköta kameraövervakning, skydda besökare och personal samt kundens egendom från brott och olyckor. Även att på begäran kunna lämna information till myndigheter för att utreda misstänkta brott.

Rättslig grund:
Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter från kameraövervakningen är intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.
Behandlingar som utförs: Inspelning av rörliga bilder från fasta kameror.

Kategorier av personuppgifter:
Inspelat material från rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål.
Lagringsperiod: Materialet sparas normalt maximalt 7 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Hantering av uppgifter:
Uppgifterna hanteras endast av en grupp behöriga anställda hos CAS2 Sweden AB. De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott.

Skydd av uppgifter:
Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till anställda i rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda misstänkta brott.

Enskildas rättigheter:
CAS2 Sweden AB informerar om inspelningen med övervakningskameror genom skyltning i anslutning till de kameraövervakade byggnaderna. Skyltningen kompletteras med möjlighet för ytterligare information på CAS2 Sweden AB hemsida, där även denna policy publiceras. Den som kan antas finnas inspelad med övervakningskamera har rätt att begära följande:

1. Bekräftelse på om hon eller han förekommer på film.
2. Information om ändamålet med kamerabevakningen.
3. Information om lagringstiden.
4. Begäran om att rätta eller radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
5. Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
6. Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.
 
Begäran enligt ovan som inkommer till personuppgiftsansvarig vid CAS2 Sweden AB kommer att behandlas och besvaras skyndsamt.